Обявление


за набиране на предложения за доставка на продуктите  по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

1483/ 25.06.2019 година

 

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.36 от 5.05.2017 г., в сила от 05.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 01.03.2019 г., изм., бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Учебно заведение: СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за период от една учебна година: 2019/2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

І. Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Учебното заведение: СУ „Св.Св.Кирил и Методий“  за период от една учебна година: 2019/2020 г.

1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Учебното заведение.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 01.07.2019 г. включително, до 16,00 часа.

Предложения, получени след срока не се разглеждат.

2. Брой на децата/учениците в Учебното заведение - 425

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – една учебна година, както следва: 2019/2020 учебна година.

4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

4.1. По схема „Училищен плод” – не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.

4.2. По Схема „Училищно мляко” – не повече от 50 /петдесет/ доставки за учебна година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

5. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Учебното заведение се прилагат през съответната учебната година – в периода от 15 септември до 31 май.

При прилагане на схемите се съблюдават условията по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.

6. По Схема „Училищен плод” се съблюдават изискванията на чл. 9 от Наредбата.

По Схема „Училищно мляко” се съблюдават изискванията на чл. 10 и чл. 11 от Наредбата.

7. Място на извършване на доставките – Учебното заведение: СУ „Св.Св.Кирил и Методий“

8. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните, както и да представят издадените в тяхна полза удостоверения по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на тези обекти.

8.1. Заявителите следва да разполагат с обект за съхранение и търговия на едро с храни, снабден с надлежно удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ.  

8.2. Заявителите по Схема „Училищен плод” следва да разполагат с обект кухня-майка /кетъринг/, на територията на Област Бургас, снабден с надлежно удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обект за производство на храни.

8.3. Регистрацията на обектите следва да включва съответните групи храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите, за която/ито се подава предложението.

9. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а на транспортното/ите средство/а, с които разполагат /собствени и/или наети с договор/ за превоз за извършване на доставки, както и да представят издадените от ОДБХ в тяхна полза удостоверения за регистрация на транспортно средство.

9.1. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да разполагат с минимум две транспортни средства с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл. 10, ал. 4 от Наредбата.

10. Заявителите по Схема „Училищен плод” задължително следва да предоставят предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ трябва да бъде посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин.

11. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата/.

12. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които ще бъдат доставяни по съответната схема.

13. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата/.

14. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.

15. Преимущество при избора на заявител по схемите имат:

15.1. Заявители, които разполагат със сертификати по стандарти ISO  - Стандарт ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството с област на приложение: Търговия и дистрибуция на хранителни стоки и/или Стандарт ISO 22000:2005 – Система за управление с област на приложение: Търговия и дистрибуция на хранителни стоки, имат преимущество. Притежаването и на двата вида сертификати ISO, дава по-голямо предимство при избора на заявител.Сертификатите следва да бъдат приложени към предложението, като неразделна част от същото, ако заявителят има такива сертификати и желае да се ползва от това преимущество.

15.2. Заявители с опит в прилагането на Схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко” – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и брой обекти /учебни заведения/, за които е извършвал доставки по схемите.

Доказването на опита може да става с всякакви документи, включително разпечатки от списъците за одобрение, документи за избор, референции за добро изпълнение и/или други документи, издадени от съответните учебни заведения и други. Съответните доказателства следва да бъдат приложени към предложението, като неразделна част от същото, ако заявителят има такъв опит и желае да се ползва от това преимущество.

ІІ. Одобрявам Образец на Предложение за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”.

Предложенията се представят в оригинал, по съответния образец – Приложение №1 към настоящото Обявление, надлежно подписани и подпечатани, ведно със съответните приложения.

Приложените документите трябва да бъдат оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала” и подпис на лицето-заявител, което подава предложението.

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в Учебното заведение.

Определям място на подаване на предложенията: В канцеларията на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

 

Предложенията да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен плик, надписан по следния начин:

„Предложение за доставка на продуктите по Схема........ /посочват се схемата и/или схемите, по която/ито се подава предложението - Схема „Училищен плод” и/или Схема „Училищно мляко”/,

за нуждите на Учебно заведение: СУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

за период от една учебна година: 2019/2020 г.

от Заявител: СУ „Св.Св.Килрил и Методий“,

ЕИК:000042654,

обл. Бургас, общ. Средец, гр. Средец, ул.“Васил Коларов“№ 168,

телефон за връзка: 0892237380

имейл: sou_sredec@abv.bg

  

ІІІ. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със заповед на директора на Учебното заведение, ще разгледа постъпилите предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и ще извърши избор на заявител по съответната схема.

Директорът на Учебното заведение, въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител по съответната схема.

Заповедта за определяне на заявител ще бъде публикувана на интернет страницата на Учебното заведение.

Определеният заявител се одобрява от Държавен фонд „Земеделие”, при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – с акт за одобрение на заявителя по съответната схема, издаден от  Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

Доставки на продуктите по схемите се извършват, след като съответният заявител получи одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

 

ІV. Определям срок на валидност на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за набиране на предложения.

 

Неразделна част от настоящото обявление е Образец на Предложение за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – Приложение №1.

 

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 25.06.2019 година.

 

ВЛАДИСЛАВА ЦАНЕВА     

   Директор    

 

 


Ресурси: