Обявление


ОБЯВЛЕНИЕ № 1568 / 30.08.2019 г.

 

за набиране на предложения

за директно възлагане на договор

 по реда на чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП

за доставка на закуски за учениците от І-ІV клас

 за учебната 2019/2020 година

 

На основание Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление №219/05.10.2017 година на МС и с Постановление №289/12.12.2018 година за изменение и допълнение на нормативни актове на МС, с оглед осигуряване на подкрепителна закуска за учениците от І-ІV клас в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Средец, община Средец, област Бургас

ОБЯВЯВАМ:

 

І. Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител за приготвяне и доставка на закуски за учениците от І-ІV клас в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ град Средец, община Средец, област Бургас  за период от една учебна година: 2019/2020 г.

1. Определям срок за набиране на предложенията–10 /десет/ календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение.

Краен срок за набиране на предложения – 08.09.2019 г. включително, до 15,00 часа.

Предложения, получени след срока не се разглеждат.

2. Прогнозен брой на децата/учениците в учебното заведение - 425

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – една учебна година, както следва: 2019/2020 учебна година.

4. Място на извършване на доставките – Учебното заведение: СУ „Св.Св.Кирил и Методий“

5. Заявителите задължително следва да предоставят актуални данни на юридическото лице и регистрация за обект за производство на храни.

6. Предложения за подкрепителни закуски в съответствие с изискванията на Наредба №37 на МЗ от 2009 година за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9 на МЗХ от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, Наредба № 23 от 2005 година на МЗ за физиологичните норми на хранене на населението и Наредба № 5 от 2006 година на МЗХ за хигиената на храните.

ІІ. Одобрявам Образец на Предложение за доставка на продуктите .

Предложенията се представят в оригинал, по съответния образец – Приложение №1 към настоящото Обявление, надлежно подписани и подпечатани, ведно със съответните приложения.

Приложените документите трябва да бъдат оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала” и подпис на лицето-заявител, което подава предложението.

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в Учебното заведение.

Определям място на подаване на предложенията: В канцеларията на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

 

Предложенията да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен плик, надписан по следния начин:

„Предложение за доставка на закуски за учениците от І-ІV клас за учебната 2019/2020 година за нуждите на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

за период от една учебна година: 2019/2020 г.

от Заявител: ……………………

ЕИК:…………………………….

Адрес :…………………………..

телефон за връзка: ……………..

имейл: ………………………….

  

ІІІ. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със заповед на директора на Учебното заведение, ще разгледа постъпилите предложения.

Директорът на Учебното заведение, въз основа на предложението на комисията, със заповед ще определи заявител .

 

 

Неразделна част от настоящото обявление е Образец на Предложение за доставка на закуски за учениците от І-ІV клас за учебната 2019/2020 година за нуждите на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“– Приложение №1.

 

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на учебното заведение на 30.08.2019 година.

 

 

 

 

 

ВЛАДИСЛАВА ЦАНЕВА     

   Директор    


Ресурси: