Прием в първи клас- учебна 2020/2021година


3 паралелки с избираеми учебни часове по  български език и литература-2 ч. и математика-1ч.

Час за спортни дейности- миниволейбол.

Ние предлагаме:

- за желаещите - целодневна организация на учебния ден

- квалифициран екип от преподаватели

 -разнообразни извънкласни дейности

- работа по проекти

 -съвременна учебна среда

График на дейностите:

          Родителят/ настойникът  подава заявление от 29 май до 5 юни 2020г. по електронен път на имейл sou_sredec@abv.bg или  в училището от 8,00 до 16,00  часа  при спазване на необходимите мерки срещу COVID-19.

При записването родителите трябва да представят копие и оригинал на удостоверение за раждане на детето.

Необходими документи за попълване при постъпване :

  1. Декларация за доброволно предоставяне на лични данни- по образец;
  2.  Заявление за записване- по образец;
  3.  Декларации за ИУЧ и спортни дейности- по образец;
  4.  Декларация за прибиране от училище;
  5.  Декларация за целодневно обучение- ако родителят желае;
  6.  Декларация , ако детето не е посещавало ДГ.

 

Документите може да изтеглите по долу


Ресурси: