ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0065 „Равен старт чрез образование на децата и учениците от етносите в община Средец”

Учениците участват активно в училищния живот и получават много награди, отличия и грамоти.