Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“

финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове