Административни услуги

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заявления от родителя - за записване от чужда държава

Заявление за СФО

Заявление за преместване

Приемане и преместване

Заявление за записване I-ви клас

Заявление за записване V-ти клас

Заявление за записване VIII-ми клас

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите