Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.