Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

ЗАПОВЕД №  199 /30.09.2021 г.

График за провеждене на допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ 2021/2022 година