Обявление


Във връзка с изпълнение на НП”Заедно в изкуствата и спорта” за учебна 2023/2024 година представяме следното:

 

 

Обявление

 

За провеждане процедура по подбор на:

 

 1. Ръководител на вокална група І-ІV клас.
 2. Ръководител на оркестър за изпълнение на народна музика-V-VІІ клас.
 3. Ръководител на група за приложни изкуства- V-VІІ клас.
 4. Учител/ Треньор по баскетбол на отбор.

 

Цели на програмата:

Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;

− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

 

Заетост: 9 месеца, за учебната   2023/2024 година.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са учители/треньори , представители на МОН, на Министерството на младежта и спорта, министерство на културата и др. институции, работещи в посочените направления в изкуството и спорта.
 2. Да са специалисти в горепосочените  области, с необходимата професионална квалификация.
 3. За учител/треньор по баскетбол да отговарят на условията на чл. 5 от Наредба № 24 от 5.11.2019г.  за  условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план.

 

            Директорът на училището със заповед сформира комисия за подбор на ръководителите. Подборът се извършва на два етапа:

 1. Подбор по  документи / заявление по образец и професионална автобиография на български език във формат Europass/- 28 юни – 10,00 часа.
 2. Провеждане на интервю с одобрениете кандидати- на 28 юни. от 15,00ч.
 3. Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  16.00 ч.  на  27.06.2022 г.
 4. Документите могат да се подават в деловодството на СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец.

 Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол с предложения на одобрените кандидати, които представя на директора. Списъкът с класираните се обявява на информационното табло  на СУ- Средец, не по- късно от 29.06.2023г.

 

С външните специалисти се сключва договор.

 

 

 Място за изпълнение на длъжността: СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Средец, обл. Бургас.

 


Ресурси: