Покана


Във връзка с изпълнение на Проект  BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., представяме следната:

 

 

 ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ

 

СУ „ Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец, в качеството си на партньор на община Средец по Проект  BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“ обявява конкурс за подбор на психолог.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА:

  1. Индивидуално психологическо консултиране на учениците от СУ „ Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец
  2. Групова работа за оказване на психологическа подкрепа
  3. Идентифициране на деца, нуждаещи се от ресурсно подпомагане и изготвяне на становище и оценки за явяване пред ЕКПО.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Висше психологическо образование;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

  1. Документите се подават на деловодството на СУ „ Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРА за подбор:

Крайният срок за подаване на документите е  09.09.2020 г. до 16.00 ч.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

Директорът на училището със заповед сформира комисия за подбор на психолог. Подборът се извършва на два етапа:

  1. Подбор по  документи / заявление по образец и професионална автобиография на български език във формат Europass/- 10.09.2020г. от 14,00ч.
  2. Провеждане на интервю с одобрениете кандидати- на 10.09.2020г. от 16,00ч.
  3. Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  16.00 ч.  на  09.09.2020 г.

 Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол с предложения на одобрените кандидати, които представя на директора. Списъкът с класираните се обявява на сайта   на СУ- Средец, не по- късно от 11.09.2020г.

 

        Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда.

 

Място за изпълнение на длъжността: СУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Средец, обл. Бургас.

 

Заетост- ежедневно по 4 часа.


Ресурси: