Прием първи клас


4 паралелки с  избираеми учебни часове по български език и литература-2 ч.  и математика-1ч.   

Час за спортни дейности- миниволейбол.

ФУЧ- Английски език

Занимания по интереси

Целодневна организация на учебния ден

График на дейностите:

            Родителят/ настойникът  подава заявление от 29 май 2024г. до 04.06.2024г. в училището от 8,00 до 16,00 часа или по електронен път – на  имейл  info-201104@edu.mon.bg.

Документи можете да изтеглите от сайта на училището http://susredets.org . Необходимо е да носите /или приложите сканирани/ със себе си удостоверението за раждане на детето- оригинал и ксерокопие, удостоверение за задължително предучилищно образование- оригинал и ксерокопие,  медицинските документи от ДГ.

За повече информация можете да се свържете с Александра Чернева- ЗДУД на телефон 0892 237 384.  


Ресурси: