Прием в първи клас 2023-2024 г.


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

СУ ” Св. св. Кирил и Методий” гр. Средец

обявява прием в първи клас за учебната 2023/ 2024 година

4 паралелки с избираеми учебни часове по български език и литература-2 ч. и математика-1ч.
Час за спортни дейности- миниволейбол.
ФУЧ- Английски език
Занимания по интереси
Целодневна организация на учебния ден
График на дейностите:

Родителят/ настойникът подава заявление от 31 май 2023г. до 06.06.2023г. в училището от 8,00 до 16,00 часа или по електронен път – на имейл
info-201104@edu.mon.bg.

За повече информация можете да се свържете


Ресурси: