Съобщение


Съгласно т. 5 от Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на Областния координационен щаб в област Бургас 
учениците от VІ до ХІІ клас преминават към обучение от разстояние в е-среда за периода от 12.11. до 25.11.2020 г.(включително). Учениците от І до V клас в СУ " Св.св. Кирил и Методий" гр. Средец продължават да се обучават присъствено по утвърденото седмично разписание на часовете.


Ресурси: