СЪОБЩЕНИЕ


КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ В „СУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЗАПОЧВА СЪБИРАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА 2023/2024 УЧ. ГОДИНА

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. За класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати по чл.4, ал.1, т.1 от Постановление № 328/21.12.2017 г. на МС:

       Ученици с успех не по-нисък от отличен 5,50  

       1.Заявление-декларация-образец от училище.

 2.Сведение за успеха от предходната учебна година /изготвя се от кл. ръководител и се подписва от него/.

 1. За класиране на ученици за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл.4, ал.1, т.2 от Постановление № 328/21.12.2017 г. на МС:

а) за ученици с доход под размера на МРЗ на член от семейството – 780 лв. и успех не по-нисък от „Мн. Добър 4.50”

 1. Заявление-декларация-образец от училище.
 2. Служебна бележка с дохода на родителите от   01 април  2023 г. до  30 септември 2023 г. включително.
 3. Служебна бележка за брат или сестра ученик.
 4. Служебна бележка за социални помощи.
 5. Служебна бележка за месечни добавки или месечни помощи за деца.
 6. Присъдени издръжки.
 7. Продажба на селскостопанска техника.
 8. Справка от НОИ за изплатени обезщетения за безработица.
 9. Служебна бележка от Дирекция ,,Бюро по труда” за регистрация на безработен.
 10. Сведение за успеха от предходната учебна година /изготвя се от кл. ръководител и се подписва от него/.
 11. Ако родителят /родителите/ не е получавал доходи за предходните 6 месеца е необходимо да представи нотариално заверена декларация за липса на такива.
 1. За получаване на стипендия за подпомагане ученици с трайни увреждания по чл.4, ал.1, т.3:
 1.  Заявление-декларация-образец от училище.
 2. Копие на решение на ТЕЛК
 3. За получаване на стипендия за ученици без родител/и по чл.4, ал.1, т.4 и чл.4, ал.2:
 1.  Заявление-декларация-образец от училище.
 2. Копие от смъртен акт на родител/и.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1.Заявление-декларацията – декларация да бъде подписана от родител, ученик и класен ръководител.

 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИТЕ 06.11.2023 г.

 


Ресурси: