ЗА НАС

Общински детски комплекс – Средец  е общинско извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета, съгласно чл. 10, ал. 4, чл. 33 и чл. 33а, ал. 1 т. 2 от ЗНП и чл. 11 и чл. 76 от ППЗНП за организиране на дейности в свободното време на децата в областта на науката, техниката, изкуствата и спорта.

Общински детски комплекс – Средец е създаден през 2015  г. със Заповед № № РД14-33/17.06.2015 г.на Министъра на образованието и науката.

Общински детски комплекс е  атрактивно училище , в което чрез организиране на дейности в свободното време се осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите и талантите  на децата в Средец.

Основнен   приоритет в работата на Общински детски комплекс – Средец  е свободеният  избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на децата. Целта е удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време и стимулиране на творческата изява чрез организиране и участие в конкурси, състезания, изложби, концерти, спектакли, експедиции, игри и др.

ОДК – Средец обхваща в различните си дейности над 420 деца на възраст от 5 до 19 години от различни социални и малцинствени групи.

Целите на ОДК – Средец са разширяване пакета на предлаганите занимания /школи, кръжоци, клубове, състави/, повишаване броя на обхванатите и ангажирани с дейностите деца, както и разкриване дейности в селата на община Средец, където има училища и детски градини.