„Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове в СУ „Св.св.Кирил и Методий“ Средец, за учебната 2020/2021 година

Уникален номер в регистъра на АОП 9999999
№ на ел.преписка 26.03.2020
Процедура Договаряне без предварително обявление
Статус Отворена
Обект на обществена поръчка Доставки
CPV код 60000000
Стойност без ДДС 57047.71
Описание

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 994/25.03.2020 г.

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79,

ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), в съответствие със справка за приблизителната стойност на предвидените доставки учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г,

 

Р Е Ш И Х:

 

1. Откривам процедура за възлагане на поръчка чрез договаряне без предварително обявление, с предмет: „Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми класове в СУ „Св.св.Кирил и Методий“ Средец, за учебната 2020/2021 година по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателство „Клет България“ ООД;

Обособена позиция 2: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателства „Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД и „Просвета Азбуки“ ЕООД;

Обособена позиция 3: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лилимитид – Лонгман“, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООД;

Обособена позиция 4: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника“ ООД;

Обособена позиция 5: Учебници, учебни комплекти  и учебни помагала, издадени от издателство  „БГ УЧЕБНИК“ЕООД.

 

Обща прогнозна стойност на поръчката: 57 047.71 лв. (петдесет и седем хиляди и четиридесет и седем лева и седемдесет и една стотинки) с ДДС.

 

2.  Мотиви за избор на процедура:

Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. 

Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година.

Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., съгласуван с Протокол № 1 от 12.03.2020 г. от заседание на Обществения съвет при училище СУ„Св.св.Кирил и Методий“, съгласно който са избрани и следва да се доставят познавателни книжки, учебници и учебни помагала от съответните издателства:

  1. Издателство „Клет България“ ООД, с прогнозна стойност на поръчката –

17775,39 лв. /седемнадесет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева и тридесет и девет ст./ с ДДС.

  1. Издателства „Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД и „Просвета Азбуки“ ЕООД, с прогнозна стойност на поръчката – 31052,80 лв. /тридесет и една хиляди и петдесет и два лева  и осемдесет ст./ с ДДС.
  2. Издателство „Пиърсън Едюкейшън Лилимитид – Лонгман“, с прогнозна стойност на поръчката – 3 129,54 лв. /три хиляди сто дведесет и девет лева и петдесет и четири  ст./
  3. Издателство „Бит и техника“ ООД, с прогнозна стойност на поръчката –             1 680,48 лв. /хиляда шестотин и осемдесет  лева и четиридесет и осем ст./ с ДДС.
  4. Издателство  „БГ УЧЕБНИК“ЕООД, с прогнозна стойност на поръчката – 3409,50 лв. /три хиляди четиристотин и девет лева и петдесет  ст./ с ДДС.

Обща прогнозна стойност на поръчката: 57 047.71 лв. (петдесет и седем хиляди и четиридесет и седем лева и седемдесет и една ст.) с ДДС.

 

Единствените възможни изпълнители на доставките на описаните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП възложителят няма да изпраща покана, а директно ще заяви на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще сключи договори за обществена поръчка. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

 

3. Изисквания за изпълнението на поръчката: Изпълнението на поръчката следва да бъде реализирано при стриктно спазване на всички приложими норми, регламентиращи дейностите, включени в доставката-предмет на поръчката.

Учебниците, учебни комплекти и учебните помагала трябва да съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 2020/2021 г.

Учебниците, учебни комплекти и учебните помагала трябва да отговарят на изискванията на Глава седма от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. относно цените. Цената на учебниците, учебни комплекти  и учебните помагала не трябва да надвишава цените, регламентирани в Постановление № 79 от 13.04.2016 г. (изм. ДВ. бр.34 от 23.04.2019 г.) за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници, учебни комплекти  и учебни помагала. Доставените учебници, учебни комплекти  и учебни помагала следва да бъдат нови, неупотребявани и надлежно окомплектувани.

4. Срок на изпълнение на поръчката: не по-късно от 04.09.2020 година.

5. Място на изпълнение на поръчката: град Средец,ул. „Васил Коларов“ №168“,  СУ „Св.св.Кирил и Методий“, всеки работен ден от 08:00 до 15:00 часа.

6. Подаване на документи за участие: от 26.03.2020 г. до 07.04.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:00 часа до 15:00 часа в деловодството на “ СУ „Св.св.Кирил и Методий“ или на електронния адрес: sou_sredec@abv.bg.

7. При подписване на договора издателствата следва да представят следните документи:

7.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

7.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверения от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на издателството;

7.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

7.4. декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

 

ВЛАДИСЛАВА ЦАНЕВА

Директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – Средец

Връзка към АОП
Публикувал Администратор
Телефон за контакти 0884 187028
Данни за възложителя susredets.org
Валидна от дата 26/03/2020 00:00
Валида до дата 04/09/2020 00:00
Краен срок за събиране на оферти 04/09/2020 00:00
Дата на публикуване 26/03/2020 08:55
Последна промяна 26/03/2020 08:55:43 Timestamp-1585206163
Документи